Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 10.6.2024

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Ylisukupolviset ketjut lasten fyysisen kaltoinkohtelun ja fyysisen lähisuhdeväkivallan taustalla

Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: kesäkuu 2024-joulukuu 2033

Henkilötietojen käsittelyaika: kesäkuu 2024-joulukuu 2026

Rekisterinpitäjä

Kyse on yhteisrekisteristä. Tutkimuksella on kaksi rekisterinpitäjää, Tampereen korkeakoulusäätiö ja Tietoarkisto. Tämä seloste sisältää Tampereen korkeakoulusäätiön osuuden käsittelystä. Voit perehtyä Tietoarkiston tietosuojaselosteeseen täällä.

Tampereen korkeakoulusäätiön yhteystiedot:

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Laura Mielityinen

Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, 33014, Tampereen yliopisto

Puhelinnumero: 0505968229

Sähköpostiosoite: laura.mielityinen@tuni.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Noora Ellonen

Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, 33014, Tampereen yliopisto

Puhelinnumero: +358503182509

Sähköpostiosoite: noora.ellonen@tuni.fi

Tutkimuksen suorittajat

Tutkija Laura Mielityinen, Tampereen yliopisto; Tutkimusjohtaja Noora Ellonen, Tampereen yliopisto; Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto.

Tutkimusrekisterin tietosisältö

Koska kirjoitelmia ei rajoiteta, ennakkoon ei tiedetä, millaisia henkilö- tai tunnistetietoja kerääntyy.

Henkilötietojen tietolähteet

Kirjoitelman kirjoittaja kertoo itse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tietoa käytetään analysoimaan perheissä tapahtuvaa ylisukupolvista fyysistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: Tutkimuksessa ei erikseen kysytä mitään arkaluontoisia asioita, mutta kirjoitelmia ei rajoiteta, joten kirjoittajat voivat spontaanisti tuoda esiin jotakin arkaluontoista. Mahdollisia esiin tulevia arkaluonteisia tietoja käytetään hyväksi tutkimuksessa niin, ettei yksilöitä voida tunnistaa.

  Rotu tai etninen alkuperä

  Poliittiset mielipiteet

  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

  Ammattiliiton jäsenyys

  Geneettiset tiedot

  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

  Terveystiedot

  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

Kyllä. Niitä ei kysytä erikseen, mutta niitä voi tulla ilmi ja niitä voidaan käyttää tutkimuksessa.

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö.

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Aineiston keruu toteutetaan Tietoarkiston Penna-työkalulla. Tietoarkisto siirtää Penna-alustalla tulleet kirjoitukset keruun päätyttyä tutkija Laura Mielityiselle.

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

  käyttäjätunnus

  salasana

  kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

Aineisto on pseudonymisoitu

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Jos tietoa tarvitsee siirtää tutkijaryhmän sisällä, tiedonsiirto tehdään Funet File Sender ohjelmalla salasanalla suojattuna

tiedoston salaus (kuvaile miten): Tiedosto salataan salasanalla ja ohjelmistoon pääseminen vaatii Haka-kirjatumisen.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri hävitetään tutkimuksen valmistuttua vuonna 2026.

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja

Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Tutkimusaineisto arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä ilman tunnistetietoja pysyvästi Tietoarkistoon.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

-       Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

o   Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-       Oikeus tietojen oikaisemiseen

o   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-       Oikeus tietojen poistamiseen

o   Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-       Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

o   Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-       Vastustamisoikeus

o   Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-       Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

o   Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-       Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

o   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.